Share script tự gõ chữ trên nền web
Đăng ngày: 02/12/2018
Đầu tiên, cần chèn thư viện thư viện Jquery để code hoạt động. Chèn code sau trên </head>:
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>

Đây là script tự gõ chữ, chèn nó trên </head>:
 <script>$(document).ready(function(){var content=$('.typewrite').html();var contentLength=content.length;var char=0;$('.typewrite').html('<span class="typing-cursor">|</span>');(function typeFunc(){var typingSpeed=Math.round(Math.random()*240)+0;setTimeout(function(){char++;var type=content.substring(0,char);$('.typewrite').html(type+'<span class="typing-cursor">|</span>');typeFunc()},typingSpeed)}())});</script>

Để sử dụng, các bạn chỉ cần chèn class="typewrite" vào thẻ hiển thị nội dung cần gõ. Ví dụ:
 <div class="typewrite">Tự gõ chữ trên nền web</div>
Bình luận (3)


Fan đã viết:
Hay
AnonyJohn đã viết:
http://gplay.*
ADMIN đã viết:
Chúc các bạn vui vẻ nhé!
Từ khóa
Share script tự gõ chữ trên nền web, Share, script, tự,, chữ, trên, nền, web
TextLink (1/5)