Share code get token full quyền
Đăng ngày: 09/12/2018
 <?php   
define('USERNAME', 'Nhập username vào đây');
define('PASSWORD', 'Nhập password vào đây');
function get_token($username, $password, $type = 'android')
{
$linklist = 'https://api.facebook.com/restserver.php';
if ($type == 'android'){
$data = array(
'api_key' => '882a8490361da98702bf97a021ddc14d',
'email' => $username,
'format' => 'JSON',
//'generate_machine_id' => '1',
//'generate_session_cookies' => '1',
'locale' => 'vi_vn',
'method' => 'auth.login',
'password' => $password,
'return_ssl_resources' => '0',
'v' => '1.0'
);
$sig = '62f8ce9f74b12f84c123cc23437a4a32';
}
elseif ($type == 'ios') {
$data = array(
'api_key' => '3e7c78e35a76a9299309885393b02d97',
'email' => $username,
'format' => 'JSON',
//'generate_machine_id' => '1',
//'generate_session_cookies' => '1',
'locale' => 'vi_vn',
'method' => 'auth.login',
'password' => $password,
'return_ssl_resources' => '0',
'v' => '1.0'
);
$sig = 'c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662';
}
$sig = '';
foreach($data as $key => $value){
$sig .= "$key=$value";
}
if ($type == 'android'){
$sig .= '62f8ce9f74b12f84c123cc23437a4a32';
}
elseif ($type == 'ios') {
$sig .= 'c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662';
}
$data['sig'] = md5($sig);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $linklist);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
if ($type == 'android') {
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; SMART 3.5'' Touch+ Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.0 Mobile Safari/537.36");
}
elseif ($type == 'iphone') {
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372 Safari/604.1");
}
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
$page = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$infotoken = json_decode($page);
$token = $infotoken->access_token;
return $token;
}
echo 'TOKEN ANDROID: '.get_token($username = USERNAME, $password = PASSWORD).'<br>';
echo 'TOKEN IOS: '.get_token($username = USERNAME, $password = PASSWORD, 'ios');
?>

Nguồn: J2Team
Update: 30/9/2018
Bình luận (4)


Fksofk đã viết:
Lâu rồi
ADMIN đã viết:
Được nha bạn
Fan đã viết:
Lấy token iphone đc k z
ADMIN đã viết:
Chúc các bạn vui vẻ nhé!
Từ khóa
Share code get token full quyền, Share, code, get, token, full, quyền
TextLink (1/5)