Share code tăng tốc độ tải trang với .htaccess
Đăng ngày: 09/12/2018
Các bạn copy code sau dán vào .htaccess nhé. Chưa có thì tạo.
 # BEGIN Cache-Control Headers   
<ifModule mod_headers.c>
<filesMatch "\.(ico|jpe?g|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=2592000, public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(css)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(js)$">
Header set Cache-Control "max-age=216000, private"
</filesMatch>
<filesMatch "\.(x?html?|php)$">
Header set Cache-Control "max-age=600, private, must-revalidate"
</filesMatch>
</ifModule>
# END Cache-Control Headers

# BEGIN Turn ETags Off
<ifModule mod_headers.c>
Header unset ETag
</ifModule>
FileETag None
# END Turn ETags Off

# BEGIN Remove Last-Modified Header
<ifModule mod_headers.c>
Header unset Last-Modified
</ifModule>
# END Remove Last-Modified Header

Nguồn: https://samaxes.com/2009/01/more-on-compressing-and-caching-your-site-with-htaccess/
Bình luận (2)


Bình luận đã bị ẩn
ADMIN đã viết:
Chúc các bạn vui vẻ nhé!
Từ khóa
Share code tăng tốc độ tải trang với .htaccess, Share, code, tăng, tốc, độ, tải, trang, với, .htaccess
TextLink (1/5)